MBA Strategický management

MBA Strategický management

Studium programu MBA Strategický management je zaměřeno na dlouhodobé plánování a směřování organizace jako celku nebo její části. Pozornost je věnována především definování poslání, jeho přeměně na konkrétní cíle a následnému stanovení způsobu jeho dosažení. S ohledem na to se studenti naučí, jakým způsobem definovat strategii podniku, jaké kroky podniknout, aby došlo k jejímu naplnění, a jak zlepšit své analytické a řídící schopnosti, díky kterým pro ně v budoucnu bude snazší strategických cílů dosáhnout. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MBA Strategický management je navrženo tak, aby poskytlo studentům komplexní teoretické znalosti z oblasti strategického managementu, se základními pojmy s tím souvisejícími a se strategickým řízením. Díky těmto poznatkům budou studenti schopni lépe reagovat na nastalé změny v okolním prostředí a budou lépe připraveni na realizaci samotného strategického řízení podniku. Po úspěšném absolvování studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Strategický management.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji krizového managementu v organizaci a na příkladech poukázat na jejich aplikaci v praxi a to jak na strategickém, tak i operativním stupni řízení organizace. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se základními východisky a strukturou krizového managementu (pojetí, funkce, vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizová připravenost podniku). Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět základním principům krizového řízení, realizovat základní opatření ke stabilizaci organizace, k následnému nastartování dynamického rozvoje organizace a k budoucí optimalizaci systému řízení organizace.

Cílem předmětu je předat studentům praktické a aplikovatelné dovednosti v oblasti řízení změn. Řízení a vedení změn je náročná role. Řízení změn vás zavede mimo vaši zónu pohodlí a nad rámec vaší stávající sady nástrojů pro správu a dohled. Změna je ale předvídatelná. Studenti se studiem předmětu naučí předvídat, jak budou lidé reagovat a co musí udělat, aby byla změna pozitivně přijata. Dalším cílem je naučit studenty plánovat, připravovat a zvládat odpor, který při zavedení změn může přijít. Absolvováním předmětu se student naučí základní informace o procesu, jak vzniká potřeba změny, bude umět změnu vykomunikovat a vést. Dále se studenti naučí používat nástroje pro přípravu a implementaci změny a osvojí si modely vhodné pro plány změn v organizaci.

Základním cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kreativního a inovačního managementu v dnešním turbulentním světě. Kreativní myšlení je základní kompetence manažera, zvláště v dnešní době. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodickými nástroji a manažerskými činnostmi při přípravě a realizaci efektivních inovací, které jsou jedním z hlavních zdrojů zvyšování konkurenceschopnosti, komerční úspěšnosti a celkové prosperity firmy, a naučit je tyto nástroje prakticky používat. Absolvováním předmětu bude student umět definovat téma inovací a jeho základní pojmy; porozumět principům existence, tvorby a podpory inovačního prostředí; diskutovat možnosti i bariéry zavádění inovací v každodenních aktivitách ekonomických subjektů.

Studium předmětu firemní kultura a identita umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Studenty seznámíme také s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

Studiem předmětu Finanční řízení podniku získají studenti ucelené informace týkající se podnikových cílů a jejich vyhodnocování, posuzování finanční situace podniku a postupech tvorby finančního plánu. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou schopni aplikace těchto poznatků, informací a nových zkušeností v praxi a získají jasnou představu o jednotlivých finančních politikách a strategickém finančním plánování.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Předmět seznamuje studenty se základními postoji k úloze lidského činitele v řízení a rozvoji lidských zdrojů v organizaci. Studiem předmětu student získá základní metodické postupy jednotlivých činností a procedur řízení lidských zdrojů na základní úrovni řízení, organizací a činností personálního útvaru. Důraz je kladen na základní soustavu znalostí teorie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Student získá dovednosti a schopnosti k řízení základních subsystémů personální práce v organizaci, sledování a vyhodnocování vývoje ukazatelů z oblasti personalistiky a zaměstnanosti. Cílem předmětu je naučit studenty srozumitelně prezentovat a argumentovat odborné poznatky a názory a připravovat základní podklady pro rozhodování v personálních záležitostech.

Řízení rizik je jednou z oblastí řízení, která se soustředí hlavně na identifikaci, hodnocení a možné snížení rizika. Studenti budou v rámci tohoto předmětu seznámeni s různými metodami a technikami prevence rizik, díky kterým lze eliminovat již existující či potencionální faktory zvyšující riziko. Dále se studenti zaměří na základní postupy měření rizika, pochopí úlohu vedoucího v oblasti řízení rizik a budou schopni identifikovat, zabezpečovat, analyzovat, ošetřit a monitorovat rizika ve všech oblastech řízení.