MBA Marketing a reklama

MBA Marketing a reklama

Program MBA Marketing a reklama je vhodný pro uchazeče, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a schopnosti v oblasti marketingu a marketingové komunikace. Program poskytne základní přehled o současných marketingových trendech, rozšíří vaše znalosti vztahující se k tvorbě a budování značky, tvorbě efektivní marketingové strategie a naučí vás využívat různých marketingových metod. Díky těmto znalostem budete schopni nejen budovat úspěšné kampaně, ale také úspěšně vést vlastní marketingový tým, o kterém bude slyšet nejen na tuzemském, ale i mezinárodním trhu. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MBA Marketing a reklama na Prime Institutu vás seznámí s úlohou marketingu a jednotlivými formami marketingových komunikací. Cílem je zdokonalení profesionální kompetence z vybraných oblastí marketingu a jeho řízení. Pozornost je kladena na produktovou politiku, branding, marketingovou komunikaci a PR. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Marketing a reklama.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci.

Studiem předmětu marketingová strategie získáte strategický pohled na marketing, pochopíte pojmy, procesy a rozdíly v základních marketingových strategiích. Předmět je z úvodu teoretický pro pochopení terminologie, pak se předmět zaměří na praktické metody a na to, jak pracovat s jednotlivými složkami marketingu. Předmět rozvíjí manažerské a marketingové dovednosti studentů a napomůže pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií a dokazuje promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.

Cílem předmětu je předat studentům schopnost odlišit svůj produkt či značku. Tato schopnost je dnes zcela klíčová. Dále je předmět zaměřený na systematické budování firemní reputace a aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby. Studenti se naučí chápat proč se lidi chovají (a rozhodují) tak, jak se chovají a tím směřovat marketing na konkrétní komunity nebo skupiny lidí. Absolvováním předmětu student umí sestavit plán prodeje a marketingu pro vybraný produkt, identifikovat kritéria rozhodování zákazníků při nákupu, připravit cílenou marketingovou kampaň a zlepšit spolupráci s obchodním týmem.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání.  Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Cílem předmětu je seznámit studenty se standardy marketingového výzkumu a rozšířit studentům přehled o významu marketingového výzkumu. Dále jsou studenti seznámeni s konkrétními statistickými metodami, které se využívají ve výzkumné praxi. Studenti se v rámci předmětu naučí popsat proces marketingového výzkumu, klasifikovat aplikace marketingového výzkumu, vybrat vhodné metody primárního výzkumu, vytvořit dotazník a vyhodnotit data z dotazování. Absolvováním předmětu jsou studenti schopni vypracovat plán výzkumu vzhledem k cílům, zvolit vhodné metody a nástroje a aplikovat základní a mírně pokročilé nástroje využívané v marketingovém výzkumu. 

Cílem předmětu tvorba PR strategie je formulace cílů, volba nástrojů pro komunikaci, segmentace cílových skupin z hlediska PR, strategie PR komunikace podniku. Pochopení PR strategie umožní celé organizaci dosahovat snadněji jejích cílů. Důležitým bodem předmětu jsou aktuální trendy v PR, tvorba tiskových zpráv a eliminace mediálních pastí. Pozornost předmětu je věnována celému procesu tvorby strategického dokumentu: od vstupních analýz a auditů, přes stanovení cílů a cílových skupin, výběr klíčových sdělení a vhodných komunikačních nástrojů, až po realizační plán včetně rozpočtu, a také metodiku hodnocení výstupů s následnou zpětnou vazbou pro vedení společnosti.

Studium předmětu sociální sítě přinese studentovi ucelený přehled využití sociálních médií v komunikačním mixu ve srovnání s klasickými médii. Předmět sociální sítě prezentuje praktické využití online/digitálního marketingu, metody a nástroje komunikačních strategií a kampaní v kontextu přístupu k novým spotřebitelským trendům, inovovaným komunikačním kanálům a přesunem komunikace do digitálních médií, zejména pak do mobilních zařízení prostřednictvím internetu.

Cílem předmětu mezinárodní marketing je seznámit studenty s novými poznatky, objasnit význam mezinárodního marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštní pozornost je věnována specifikům mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Předmět vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, kde komunikace hraje důležitou roli, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

Cílem předmětu branding je objasnění procesu tvorby a používání vizuální identity značky. Předmět rozkládá jednotlivé části brandingu jako je návrh značky, logo, vizuální styl a další prvky značky. Branding je jedna z klíčových a nezastupitelných marketingových aktivit, která zásadním způsobem ovlivňuje image produktu a žádoucí postoje v komunitě zákazníků a zájemců o produkty. V předmětu je podrobně popsán nejen branding ale i brand building, který se zabývá komplexním budováním a řízením značky.