MBA Finanční management a controlling

MBA Finanční management a controlling

Studium programu MBA Finanční management a controlling je navrženo především pro podnikatele, manažery a ostatní zájemce, jejichž zájem směřuje do oblasti finančního managementu a chtějí získat ucelené informace a poznatky související s touto problematikou. V rámci studia tohoto programu budou studenti seznámeni se základními principy finančního řízení podniku, získají teoretický vhled do manažerského účetnictví a opomenuta nebude ani oblast daní. Absolventi programu budou schopni efektivně řešit úkoly finančního managementu jako je financování, investování či ekonomické řízení podniku. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MBA Finanční management a controlling seznámí studenty se základy rozhodování o výsledku hospodaření, s principy finančního řízení a získají cenné znalosti manažerského účetnictví a manažerských financí. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, finanční ředitele, účetní a všechny ostatní uchazeče, kteří usilují o získání potřebných znalostí z oblasti finančního managementu. Studenti studiem programu získají ucelený přehled o ekonomických, finančních a daňových aspektech podnikání, správě podniku a controllingu. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Finanční management a controlling.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami finančního řízení a rozhodování podniku. Studenti se naučí znalostem a dovednostem, kterými musí disponovat finanční manažer podniku. Věcně je předmět zaměřen především na základní funkce finančního řízení podniku – získávání prostředků financování podniku, jejich alokaci v podobě převodu na nepeněžní formy majetku a rozdělování hospodářského výsledku. Obsahem předmětu jsou i klíčové problematiky z oblastí kapitálových a finančních trhů, hodnoty podniku, finančního plánování a finančního řízení zahraničně obchodních aktivit podniku.

Předmět je věnován modelům hodnocení efektivnosti investiční činnosti. Presentované modely vychází jak z orientace na výkonnost investice, tak i z ohledu na náklady s ní spojené. Tyto modely může využít jak výrobní podnik, tak podnik finančních služeb (banka, pojišťovna atd.) či orgán státní (rezortní úroveň) nebo veřejné správy (zastupitelstvo). Významnou složkou předmětu je přehled rozpočtových technik, které se využívají v případech organizací řízených rozpočtem. V nezbytné míře je předmět věnován i teorii projektového financování. Úspěšní absolventi předmětu budou disponovat representativní teoretickou základnou v oblasti hodnocení efektivnosti investičních aktivit a budou schopni prakticky aplikovat tyto poznatky ve finančním řízení projektů.

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými problémy devizových trhů, a to jak z hlediska makroekonomického (měnové kurzy a platební bilance, měnová politika) tak i z hlediska profilu studijního oboru s ohledem na požadavky praxe (devizové trhy, bankovní sféra, mezinárodní investování). Předmět poskytuje informace z oblasti platební bilance, rozebírá téma rovnováha a vztah k devizovému trhu a hloubkově probírá devizový kurz. Podrobně zkoumá devizový trh, jeho členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu.

Cílem předmětu Corporate Governance je poskytnout studenům hlubší poznání té části práva obchodních korporací, jenž se věnuje kapitálovým společnostem, tedy zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. Pozornost je věnována především právní úpravě i praxi v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti.

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený výklad teorie a praxe mezinárodních financí, a to nejen z makroekonomického, ale také mikroekonomického pohledu. Důraz je kladen na problematiku měnových kurzů, otázky vztahující se k fungování devizového trhu, mezinárodního investování a mezinárodních měnových a finančních institucí.

Předmět je zaměřen na objasnění problematiky aktuálních trendů v oblasti manažerského účetnictví a představení jednotlivých moderních nástrojů a metod používaných v podnikové praxi pro účely ekonomického řízení organizace a zajištění kvalitních informací pro manažery. Důraz je kladen na problematiku rozhodovacích technik založených na využití účetních informací pro rozhodování, problematiku alokace nákladů, plánování a rozpočtování nákladů a výnosů a řízení výkonnosti.

Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto předmětu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací. Studenti získají přehled o předmětu daně, základu daně, náležitostech spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností. Předmět poskytuje komplexní přehled daňové problematiky v ČR, poukazuje na postupy hledání a využívání daňového systému s cílem snížení daně – tzv. optimalizace daní.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou účetní závěrky (přípravné práce před účetní uzávěrkou, účetní uzávěrka, sestavení účetních výkazů: rozvaha a výkaz zisku a ztrát). Studenti získají znalosti o daňové evidenci a speciálních účetních případech (cenné papíry, směnky, zvířata, rozdělení výsledku hospodaření dle jednotlivých kapitálových společností). Úspěšný absolvent dokáže provést závěrečné operace před účetní uzávěrkou, uzavřít veškeré účty před jejich převodem na Konečný účet rozvážný a Účet zisku a ztrát, dále sestaví účetní výkazy a aplikuje znalosti v oblasti speciálních účetních případů.

Cílem předmětu je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit tyto znalosti. Důraz je kladen na porozumění významu nástrojů controllingu pro manažerskou práci i jejich kvalitnímu zabezpečení ekonomickými informacemi založenými na finančním a manažerském výkaznictví a účetnictví. Zvláštní pozornost je věnována přesnému vymezení rozhraní mezi controllingem strategickým a operativním, kvalitativním a kvantitativním nástrojům měření výkonnosti a manažerským odpovědnostem spojených s controllingovými aktivitami.

Cílem předmětu je vymezení základních pojmů a souvislostí ve strategickém i operativním inovačním controllingu a managementu změn. Student porozumí mechanismu vzniku a řízení rizik při inovacích. Hlavním cílem předmětu je pochopit úlohu controllingu, která spočívá v aktivní podpoře inovací, ať už jde o jednorázové
inovace, nebo celkový procesní pohled na ně ve smyslu nepřetržitého procesu zlepšování.