MBA Řízení lidských zdrojů

MBA Řízení lidských zdrojů

Program MBA řízení lidských zdrojů je vhodný nejen pro manažery, podnikatele, personál v oblasti lidských zdrojů, ale pro všechny, kteří chtějí získat potřebné informace k efektivnímu personálnímu řízení. Studenti jsou seznámení s řízením lidských zdrojů, personálními procesy a činnostmi organizace a trendy personálního řízení organizace. Program přibližuje studentům informace o problémech řízení lidských zdrojů v organizaci, s jejich významem, metodami, systémy a obsahuje všechny důležité předměty personálního řízení samostatně. Absolvováním programu budou studenti umět pracovat s lidskými zdroji, umět vyhledávat vhodné profesionály, odhadovat jejich kvalifikaci, jejich charaktery, umět pracovat s motivací lidí, kteří pracují v týmu a rozvíjet dále jejich nadání, stejně jako řešit konflikty. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MBA Řízení lidských zdrojů seznámí absolventy se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy a aktivitami a s trendy v řízení lidí. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti s řízením lidských zdrojů. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Řízení lidských zdrojů.

Předmět seznamuje studenty se základními postoji k úloze lidského činitele v řízení a rozvoji lidských zdrojů v organizaci. Studiem předmětu student získá základní metodické postupy jednotlivých činností a procedur řízení lidských zdrojů na základní úrovni řízení, organizací a činností personálního útvaru. Důraz je kladen na základní soustavu znalostí teorie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Student získá dovednosti a schopnosti k řízení základních subsystémů personální práce v organizaci, sledování a vyhodnocování vývoje ukazatelů z oblasti personalistiky a zaměstnanosti. Cílem předmětu je naučit studenty srozumitelně prezentovat a argumentovat odborné poznatky a názory a připravovat základní podklady pro rozhodování v personálních záležitostech.

Cílem předmětu je předat studentům praktické a aplikovatelné dovednosti v oblasti řízení změn. Řízení a vedení změn je náročná role. Řízení změn vás zavede mimo vaši zónu pohodlí a nad rámec vaší stávající sady nástrojů pro správu a dohled. Změna je ale předvídatelná. Studenti se studiem předmětu naučí předvídat, jak budou lidé reagovat a co musí udělat, aby byla změna pozitivně přijata. Dalším cílem je naučit studenty plánovat, připravovat a zvládat odpor, který při zavedení změn může přijít. Absolvováním předmětu se student naučí základní informace o procesu, jak vzniká potřeba změny, bude umět změnu vykomunikovat a vést. Dále se studenti naučí používat nástroje pro přípravu a implementaci změny a osvojí si modely vhodné pro plány změn v organizaci.

Předmět pracovního práva představuje jednu z částí sociálního práva, kterému se budeme v rámci této specializace věnovat. Výuka bude zaměřena na obecnou znalost základních pojmů pracovního práva, pracovní poměr – jeho vznik, změny a ukončení a na všechny instituty, které na pracovní poměr navazují. Dále bude objasněna problematika agenturního zaměstnávání, různé formy kolektivních pracovněprávních vztahů, odbory a kontrolní činnost v oblasti pracovního práva.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem – jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků.

Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti motivace, vedení a odměňování zaměstnanců v podnikatelském prostředí. Studiem předmětu získá student znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. V předmětu je poukázáno na důležitost lidských zdrojů jako faktoru konkurenční výhody v podniku, dále se studenti seznámí s vnějšími i vnitřními podmínkami řízení lidských zdrojů, jako je např. pracovní doba, pracovní prostředí. Jsou definovány důležité personální činnosti. Podrobněji jsou vysvětleny oblasti vzdělávání a hodnocení pracovníků s dopadem na odměňování. Po dokončení předmětu bude student umět identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců a vysvětlit různé přístupy k hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování.

Studiem předmětu se studenti seznámí s primárními procesy analýzy pracovních míst, mezi které patří zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a rozbor informací o úkolech, způsobech, odpovědnosti a vazbách na daná pracovní místa. Dále je v předmětu probíraná oblast shromažďování informací o pracovních místech v organizaci, jejich popis a specifikace požadavků jednotlivých pracovních míst na pracovníky. Absolvováním předmětu bude student umět využít analýzu pracovních míst v pravý čas, tedy v okamžiku organizačních změn nebo změny předmětu činnosti firmy, společnosti nebo organizace.

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními možnostmi a principy odměňování a vzdělávání pracovníků. Dílčím cílem předmětu je porozumění způsobům výstavby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích od analýzy vzdělávacích potřeb po samotnou evaluaci vzdělávání. Studiem předmět získá student povědomí o řízení pracovního výkonu zaměstnanců pomocí jejich hodnocení a následném odměňování. Student bude schopen po absolvování kurzu provést analýzu vzdělávacích potřeb a stanovit vzdělávací cíle.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi o vývoji a současných problémech řízení, s psychologickou teorií řízení a uplatněním psychologie řízení na praxi českých a světových firem. Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Absolvováním předmětu je student vybaven základními znalostmi pro úspěšné vedení týmu a týmovou práci, stejné jako na základní praktické situace.

Studium předmětu firemní kultura a manažerská etika umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Dále je v předmětu vysvětlen obsah etiky v podnikání a podstatu etického řízení. Uvedeme příklad aplikace manažerské etiky do praxe. Studenty seznámíme také s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v týmu. V pozadí nezůstane ani výběr manažerů, průběžný monitoring pracovního trhu, výběrové rozhovory, implementace manažerů do týmů, obchodu a marketingu, finančních úseků, technických a výrobních úseků, úseků kvality a útvarů inovací, otázky motivace, vzdělávání a rozvoj, odborný růst či kariérní růst.