MBA Auditing a kontrolní systémy

MBA Auditing a kontrolní systémy

Program MBA Auditing a kontrolní systémy je určen zejména pro auditory, kteří chtějí získat hlubší znalosti a rozšířit si obzory v oblasti interního i externího auditu. V rámci studia získají studenti ucelený přehled o problematice auditu, jeho členění, aktuálně využívaných metod i jeho historického vývoje a po jeho úspěšném absolvování budou schopni samostatně zpracovávat analýzy rizik, plánovat proces auditů a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi. Opomenuty nebudou ani základní požadavky na výkon auditorské profese s ohledem na auditorské standardy či jinou legislativu. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MBA Auditing a kontrolní systémy seznámí absolventy s analýzou rizik, přípravou plánovacích procesů auditů nebo aplikací vybraných přístupů externích a interních auditorů, včetně použití moderních technik. Program je vhodný pro auditory kteří si chtějí zdokonalit své znalosti v oboru, dále i všem manažerům, vedoucím pracovníkům a podnikatelům, kteří chtějí dosáhnout vyšší efektivity díky zavedení interního auditu a kontrolních systémů do své organizace. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Auditing a kontrolní systémy.

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí kontroly z pozice manažerů. Zdůrazňuje korekční a motivační funkce kontroly jako soustavného sledování a hodnocení pracovních procesů a důležité jevy z jejího vnějšího prostředí. Předmět dále prohlubuje znalosti v oblasti řízení podniku v souvislosti s kontrolními systémy a výsledky kontrol.

Předmět seznamuje s podstatou zákonné úpravy auditu v EU a ČR, Etickým kodexem, Mezinárodními auditorskými a ověřovacími standardy (ISA a další). Předmět je určen k získání základních znalostí o etickém kodexu, a to jak z hlediska zájemců o práci auditora, tak z hlediska subjektů auditu a uživatelů zpráv auditora.

Cílem předmětu je seznámit studenty s výstupem auditu, závěry auditu a výroky auditora. Výstupem prověrky je zpráva auditora obsahující v tomto duchu formulovaný závěr auditora, nikoli výrok auditora. Vedle zprávy však auditor může vyhotovit také dopis auditora, ve kterém může uvést zjištěné nedostatky, které nebyly natolik významné, aby měly za následek modifikaci výroku auditora, nedostatky vnitřního kontrolního systému a případná doporučení k jejich odstranění. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit rizika klienta a sestavit auditorskou zprávu.

Cílem předmětu je porozumění teoretickému základu auditu a osvojení si metodiky provádění auditu v souladu s mezinárodními pravidly. Audit účetních výkazů, nebo také finanční audit, je nezávislé ověření účetních výkazů auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Oproti klasickému pojetí auditu, které se vztahovalo zejména k účetnictví zasahuje dnešní audit do oblasti managementu ekonomicky činných subjektů v celé jeho šíři. Studenti se seznámí s významem auditu, jeho riziky, právní odpovědností i profesionální etikou auditora. Předmětem výkladu jsou teoretické metody auditu a hlavní principy auditu.

Cílem předmětu je vymezit podstatu interního auditu jakožto moderního nástroje podpory řízení podniku, jehož hlavním posláním je přinášet organizaci přidanou hodnotu a zdokonalovat její vnitřní procesy. Student získá základní znalosti a orientaci v tomto oboru a jsou mu objasněny druhy interního auditu a mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Dále je v předmětu probírán interní audit ve veřejné správě a nezávislost a objektivita interního auditu. Důležitým bodem předmětu je vztah interního auditu k jiným disciplínám.

Cílem předmětu je seznámit studenta se všemi fázemi auditního procesu. Provádění auditu lze rozčlenit do 5 auditních fází (příprava, výkon, shrnutí výsledku, reporting a monitoring opatření k nápravě). Předmět popisuje veškeré fáze detailně, student je tedy seznámen s procesem auditu od zvolení čísla auditu, auditorského týmu a auditovaného subjektu, přes předmět auditu, datum zahájení auditu na místě, předpokládaný počet dnů auditu na místě (dle uvážení vedoucího oddělení AO) až po rozsah auditu, obecné cíle auditu a informace ohledně předložení zprávy.

V rámci předmětu Kontrola vnitřní a vnější budou studenti seznámení s hlavními metodami a problémovými oblastmi kontroly, dále se naučí identifikovat jednotlivé kontrolní mechanismy, vyjádřit specifika kontroly a budou především schopni porozumět kontrole jako takové s ohledem na to, že se jedna o stěžejní nástroj řízení podniku. Úspěšným absolvováním předmětu studenti získají ucelený přehled o funkci a významu kontroly ve vztahu k auditu a rozdílu mezi těmito pojmy.

Cílem předmětu je poskytnutí komplexního přehledu o možnostech využití externího auditu pro podnikovou sféru, dále informovat o jeho legislativním rámci, vytvoření komparace interního a externího auditu se zdůrazněním relevantních rozdílů mezi nimi. Předmět je zaměřen na poskytnutí komplexního přehledu o auditu v obecné rovině, od historického vývoje až po současnou legislativní úpravu. Předmět vymezuje vybrané pojmy, představuje hlavní participující subjekty a obsahuje detailní deskripci průběhu auditu.

Cílem předmětu je seznámit studenta s aktivními a přiměřenými opatřeními proti podvodům s využitím nákladově efektivních prostředků. V předmětu je vymezeno cílené hodnocení rizika podvodu a detailně popsány regulační předpisy, nákladově efektivní řízení rizika podvodu a provádění účinných a přiměřených opatření proti podvodům, což v praxi znamená cílený a diferencovaný přístup k jednotlivým programům a situacím.

Předmět se věnuje definování pojmu benchmarking, vymezuje jeho cíle a přínosy, popisuje původ a vývoj benchmarkingu, charakterizuje jeho druhy a typy, zabývá se průběhem benchmarkingového cyklu a shrnuje etické zásady aplikace benchmarkingu. Dále se předmět zabývá reálným využitím benchmarkingu. Předmět popisuje i činnost, význam a funkci outsourcingu. Cílem předmětu je identifikovat přínosy a negativa aplikace benchmarkingu a outsourcingu.