MBA Management a leadership

MBA Management a leadership

Studiem programu MBA Management a leadership rozšíříte své znalosti z oblasti managementu a leadershipu, jejichž znalost je pro úspěšného manažera v současné době klíčová. Studenti se seznámí s jednotlivými manažerskými činnostmi. Pozornost bude věnována rozvoji osobnosti manažera s důrazem na efektivitu, společenskou odpovědnost a manažerskou diplomacii. Dále na strategické myšlení, řízení projektů, efektivní využívání potenciálu a inovace. Úspěšným absolvováním programu získají studenté klíčové informace a zkušenosti, které umožní v budoucnu lépe vést nejen vlastní firmu, ale také sám sebe. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MBA Management a leadership na Prime Institutu vám nabídne nové možnosti a posune vás kupředu. Cílem je zdokonalení znalostí oborů, které jsou páteří managementu 21. století. Studiem programu zvýšíte svou profesní kvalifikaci a naučíte se řešit problémy efektivním a konstruktivním způsobem v souladu s celkovým konceptem řízení dané korporace. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Management a leadership.

V rámci předmětu se studenti seznámí se základní problematikou řízení organizace a získají teoretické poznatky, které by měl znát každý manažer, a jejichž znalost je stěžejní pro úspěšné řízení podniku obecně. Pozornost bude věnována jednotlivým rolím, funkcím a kompetencím každého manažera, stejně jaké metodám, postupům a zásadám managementu. Blíže se studenti seznámí hlavně s funkcí plánování, organizování, rozhodování a na to navazující řešení problémů. V neposlední řadě bude objasněn rozdíl mezi leaderem a manažerem.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Cílem předmětu je předat studentům praktické a aplikovatelné dovednosti v oblasti řízení změn. Řízení a vedení změn je náročná role. Řízení změn vás zavede mimo vaši zónu pohodlí a nad rámec vaší stávající sady nástrojů pro správu a dohled. Změna je ale předvídatelná. Studenti se studiem předmětu naučí předvídat, jak budou lidé reagovat a co musí udělat, aby byla změna pozitivně přijata. Dalším cílem je naučit studenty plánovat, připravovat a zvládat odpor, který při zavedení změn může přijít. Absolvováním předmětu se student naučí základní informace o procesu, jak vzniká potřeba změny, bude umět změnu vykomunikovat a vést. Dále se studenti naučí používat nástroje pro přípravu a implementaci změny a osvojí si modely vhodné pro plány změn v organizaci.

Studiem předmětu finanční management získáte možnost seznámit se s finančními aspekty podnikového managementu a s procesy, které v podnicích v této oblasti probíhají. Cílem je seznámit studenty s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětit vztahy mezi operativním a strategickým plánováním v podniku či mezi plánováním objemu produkce a vztahu k trhu. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu studia bude objasňována problematika financování podniku, finančního řízení a zároveň plánovacího procesu, řízení majetkové a kapitálové struktury.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem – jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků.

Studium předmětu firemní kultura a manažerská etika umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Dále je v předmětu vysvětlen obsah etiky v podnikání a podstatu etického řízení. Uvedeme příklad aplikace manažerské etiky do praxe. Seznámíme s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

Studiem předmětu marketing a komunikace získáte možnost seznámit se základními principy marketingové a PR komunikace s přihlédnutím k novým komunikačním trendům dnešní doby. Předmět poukazuje na pojmy využívané v moderní komunikaci a na moderní trendy v marketingové podpoře. V rámci předmětu student získá základní znalosti v oblasti marketingu a o jeho postavení ve firemní hierarchii. Cílem předmětu je vysvětlit fungování marketingových postupů v praxi, závěr předmětu je věnován marketingovému mixu.

Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v týmu. V pozadí nezůstane ani výběr manažerů, průběžný monitoring pracovního trhu, výběrové rozhovory, implementace manažerů do týmů, obchodu a marketingu, finančních úseků, technických a výrobních úseků, úseků kvality a útvarů inovací, otázky motivace, vzdělávání a rozvoj, odborný růst či kariérní růst.

Cílem předmětu manažerské a vůdcovské dovednosti je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.Dále jsou v předmětu uvedeny základy teorie vedení a řízení lidí včetně širšího spektra manažerských dovedností. V oblasti vedení se předmět zaměří na rozvoj emoční a sociální inteligence jakožto trend v současném rozvoji lidí a dále na v ČR ne příliš známou typologii jednotlivých zaměstnanců i samotných leaderů. Typologie bude zohledňovat cíle leadershipu.