MBA Logistika a řízení dodavatelského řetězce

MBA Logistika a řízení dodavatelského řetězce

Studijní program MBA Logistika a řízení dodavatelského řetězce je navržen tak, aby studentům poskytl komplexní znalosti a dovednosti v oblasti logistiky a řízení dodavatelských řetězců, což je klíčové pro efektivní fungování moderních organizací. Program se zaměřuje na rozvoj analytických schopností, plánování a optimalizace logistických procesů a dodavatelských řetězců. Studenti získají hluboké znalosti o integraci dodavatelských řetězců, globální logistice a udržitelných praktikách v oblasti logistiky. Důraz je kladen na rozvoj strategického myšlení, analytických schopností a vedení v kontextu globálního obchodního prostředí. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studenti se seznámí s moderními metodami a technikami v oblasti logistiky a řízení dodavatelských řetězců, včetně digitálních nástrojů a technologií, které transformují tento sektor. Důraz je kladen na strategické plánování, efektivní řízení zásob, dopravní a distribuční logistiku, stejně jako na udržitelnost a etické aspekty v dodavatelských řetězcích. Cílem studijního programu je vybavit studenty porozuměním logistických procesů a řízení dodavatelských řetězců, posílit jejich schopnost analyzovat a optimalizovat tyto procesy a připravit je na výzvy a příležitosti, které přináší rychle se vyvíjející globální tržní prostředí. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA Logistika a řízení dodavatelského řetězce.

Předmět poskytuje základní porozumění logistice a řízení dodavatelských řetězců. Studenti se seznámí s klíčovými koncepty, metodami a nástroji v oblasti logistiky a dodavatelských řetězců a zahrnuje studium efektivního řízení skladů, dopravních systémů a významu informačních technologií v logistice. Studenti budou zkoumat různé aspekty řízení materiálového toku, od zásobování po distribuci a naučí se identifikovat a řešit běžné logistické problémy a optimalizovat procesy v dodavatelských řetězcích. Důraz je kladen na význam efektivního řízení zásob a zajištění plynulosti dodavatelských řetězců. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení logistických a dodavatelských operací.

Předmět se zaměřuje na vývoj strategických plánovacích dovedností specifických pro logistiku a řízení dodavatelských řetězců a zkoumá různé strategické přístupy k řízení dodavatelských řetězců a logistiky, včetně analýzy rizik a příležitostí. Studenti se naučí, jak navrhovat a implementovat efektivní logistické a dodavatelské strategie, které podporují cíle organizace a seznámí se s nástroji a metodami pro strategickou analýzu a plánování, včetně technik pro analýzu trhu a konkurence. Důraz je kladen na integraci strategického plánování s operativními procesy a rozhodnutími.

Předmět poskytuje detailní znalosti o řízení zásob a skladovacích operací v rámci logistiky a dodavatelských řetězců a zabývá metodami pro předpovídání poptávky, výběrem vhodných strategií zásobování a technikami pro optimalizaci zásob. Studenti se naučí, jak efektivně spravovat zásoby, minimalizovat náklady a zároveň zajišťovat dostupnost produktů a seznámí se s výzvami a nejlepšími postupy pro řízení zásob v různých typů podniků a průmyslových odvětvích. Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na řízení zásob a skladů a vybavit je dovednostmi pro řešení praktických výzev v tomto oboru.

Předmět se soustředí na klíčové aspekty udržitelnosti a etiky v kontextu dodavatelských řetězců a zkoumá dopad dodavatelských řetězců na životní prostředí, sociální odpovědnost podniků a etické výzvy v globálním obchodním prostředí. Studenti se naučí identifikovat a aplikovat udržitelné praktiky v rámci logistiky a dodavatelských operací a seznámí se s koncepty, jako jsou zelená logistika, udržitelné zásobování a odpovědné nakládání s odpady. Důraz je kladen na vývoj dovedností pro vyvážení ekonomických, ekologických a sociálních aspektů při rozhodování. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní řízení udržitelných a etických praxí v logistice a dodavatelských řetězcích.

Předmět poskytuje ucelený pohled na řízení rizik a krizového řízení v kontextu dodavatelských řetězců a zaměřuje se na rozvoj dovedností v oblasti predikce a prevence potenciálních rizik, stejně jako na efektivní reakci na neočekávané události a krizové situace. Studenti se naučí identifikovat, hodnotit a minimalizovat rizika spojená s logistickými a dodavatelskými aktivitami a seznámí se s metodami pro kvantifikaci rizik, včetně finančních a operačních rizik. Důraz je kladen na integraci řízení rizik do celkového strategického plánování a rozhodování.

Předmět se zaměřuje na aplikaci principů projektového managementu v oblasti logistiky a řízení dodavatelských řetězců a zahrnuje studium metod a nástrojů pro efektivní projektové řízení, včetně rozpočtování, časování a řízení zdrojů. Studenti se naučí plánovat, řídit a kontrolovat projekty související s logistickými a dodavatelskými operacemi a seznámí se s technikami pro řízení projektových týmů, komunikaci a řešení konfliktů. Důraz je kladen na význam strategického přístupu k projektovému managementu a jeho integraci s celkovými obchodními cíli.

Předmět se zaměřuje na pochopení a aplikaci inovací a nejnovějších technologických trendů v logistice. Studenti se seznámí s novými technologiemi, jako jsou automatizace, robotizace, Internet věcí (IoT) a umělá inteligence, a jejich vlivem na logistické procesy a získají větší povědomí o výzvách a příležitostech spojených s implementací nových technologií v logistice. Předmět také zahrnuje studium inovačních přístupů k řízení a plánování logistických operací. Důraz je kladen na strategický význam inovací pro získání konkurenční výhody. Cílem předmětu je připravit studenty na efektivní využití inovativních technologií v logistice.

V rámci tohoto předmětu se studenti naučí řídit logistické operace v mezinárodním a multikulturním prostředí. Předmět zkoumá komplexitu a výzvy spojené s globálními dodavatelskými řetězci, včetně celních předpisů, mezinárodních obchodních dohod a geopolitických faktorů a zahrnuje také studium mezinárodních logistických standardů. Důraz je kladen na význam kulturních a regulačních rozdílů a jejich dopad na logistické operace. Studenti se naučí aplikovat analytické a strategické dovednosti pro řešení problémů v mezinárodní logistice. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení logistiky v globálním kontextu.

Předmět se zaměřuje na strategie a techniky pro optimalizaci dopravy a distribučních sítí v rámci logistiky a zahrnuje studium různých dopravních módů a jejich výhod a nevýhod pro různé druhy zboží a služeb. Studenti se naučí analyzovat a optimalizovat dopravní toky, využití vozidel a distribuční procesy a seznámí se problematikou plánování tras, výběru dopravců a metod pro snížení nákladů a zlepšení spolehlivosti a rychlosti dodávek. Předmět také zkoumá vliv technologických inovací, jako jsou GPS a pokročilé plánovací softwary, na distribuční sítě. Cílem předmětu je poskytnout studentům dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní řízení dopravních a distribučních systémů.

Předmět se soustředí na využití analýzy dat pro informované rozhodování v logistice a zahrnuje studium různých metod a nástrojů pro analýzu dat, včetně statistických technik, prediktivní analýzy a vizualizace dat. Studenti se naučí shromažďovat, analyzovat a interpretovat logistická data pro podporu rozhodovacích procesů, a jak využívat data pro optimalizaci logistických operací, řízení zásob a zlepšení celkové efektivity dodavatelských řetězců. Předmět také zkoumá význam dat v kontextu tržních trendů, poptávky zákazníků a konkurenčního prostředí. Důraz je kladen na rozvoj schopností kritického myšlení a analytických dovedností pro řešení složitých logistických problémů.