LLM Veřejné právo

LLM Veřejné právo

Program Master of Laws se specializací na veřejné právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti správního práva, práva sociálního zabezpečení a další problematiky s tím spojené. Program se soustředí na zvýšení kvalifikace a odbornosti, a to především skrze nové poznatky a informace důležité pro samotný výkon praxe. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Postgraduální studium programu LLM se zaměřením na veřejné právo je určeno zejména pro ty studenty, kteří již disponují určitou právní praxí z této oblasti práva. Program studentům poskytne důležité poznatky a informace pro výkon praxe a nabídne jim pohled na veřejné právo a problematiku s tím spojenou v širších souvislostech a ve vztahu k ostatním právním disciplínám. Úspěšným dokončením studia nejen získáte nový pohled na veřejné právo, ale též zvýšíte svou kvalifikaci a možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu LLM Veřejné právo.

Obsahem tohoto předmětu jsou především základní instituty správního práva, jeho vymezení, význam, předmět, prameny a stěžejní principy, které celou činnost veřejné správy ovládají. Blíže bude vysvětlen vztah správního práva k veřejné správě a ostatním oblastem práva, pojem správní činnosti a její jednotlivé formy, rozdíl mezi subjekty a vykonavateli veřejné správy a základní otázky organizace veřejné správy.

Základem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy fungování správního soudnictví se zaměřením na jednotlivé typy řízení, se kterými se v této oblasti můžeme setkat. Rozebrány budou teoretické otázky, platná právní úprava a její aplikace v praxi, charakteristika odpovědnosti za správní delikty a jejich členění, stejně tak jako rozbor práva přestupkového, jeho prameny, odpovědnost za přestupek a samotné přestupkové řízení.

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou organizace a činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů v České republice. Důraz bude kladen zejména na historický vývoj územně samosprávných celků, dále na jejich ústavní a zákonné vymezení a rozbor jejich působnosti, vnitřní organizace a činnosti.

Finanční právo je součástí práva veřejného, a proto bez pochyby úzce souvisí s problematikou veřejné správy a veřejného práva obecně. Z toho důvodu by studentům základní znalost této oblasti neměla chybět. V rámci předmětu bude studentům objasněna problematika související se subjekty finančního práva, finanční kontrola a také základy právní úpravy daňového a rozpočtového práva.

Tento předmět úzce doplňuje předešlé předměty, které se týkaly základů správního práva, organizace veřejné správy a finančního práva. Pozornost bude věnována především postavení a úkolům územně samosprávných celků, jejich majetku a hospodařením s ním či finančním hospodařením organizací zřízených obcí či krajem. Neopomenuta bude též problematika rozpočtových příjmů obce a kraje, a to jak daňového, tak nedaňového charakteru.

Pozemkové právo v sobě zahrnuje nejen veřejnoprávní, ale také soukromoprávní aspekty vztahu k půdě jako speciálního předmětu právních vztahů. Studentům bude v rámci tohoto předmětu poskytnut přehled o specifikách právní úpravy pozemkových vztahů. Probrány budou zejména instituty pozemkového vlastnictví, užívacího práva k půdě, věcná břemena, kategorizace půdy a územní plánování.

Předmět pracovního práva představuje jednu z částí sociálního práva, kterému se budeme v rámci této specializace věnovat. Výuka bude zaměřena na obecnou znalost základních pojmů pracovního práva, pracovní poměr – jeho vznik, změny a ukončení a na všechny instituty, které na pracovní poměr navazují. Dále bude objasněna problematika agenturního zaměstnávání, různé formy kolektivních pracovněprávních vztahů, odbory a kontrolní činnost v oblasti pracovního práva.

Předmět zaměřený na právo sociálního zabezpečení úzce navazuje na předchozí předmět, který se věnoval právu pracovnímu a spoléhá tedy na studentovu orientaci v této oblasti práva. Pozornost bude věnována normám upravující hmotné zabezpečení a služby, které stát či územně samosprávný celek zajišťuje, reguluje či poskytuje občanům, kteří jsou z nějakého důvodu omezeni ve výdělečné činnosti a budou rozebrány všechny tři subsystémy, které toto právo obsahuje, tedy sociální pojištění, sociální zaopatření a sociální pomoc.

Tento předmět je zaměřen na informace jako na základní stavební kámen moderní společnosti, které právo reflektuje v jeho mnoha podobách. Studenti budou obeznámeni s problematikou přístupu k informacím, nakládání s nimi, ochrany informací obecně vč. ochrany osobních údajů a odpovědnosti za jejich zneužití. Nebudou opomenuty základní právní předpisy z oblasti správního práva, stejně tak jako předpisy z oblasti práva ústavního či mezinárodního.

Právo životního prostředí je posledním předmětem této specializace a bude zaměřen především na problematiku, která úzce souvisí se současnými příčinami a důsledky globálního ohrožování a poškozování životního prostředí a na požadavky, které mají zajistit jeho ochranu. Studentům tohoto předmětu bude podán ucelený přehled právní úpravy v této oblasti, principy, metody, nástroje a cíle ochrany životního prostředí se zaměřením na ochranu jeho jednotlivých složek.