LLM Mezinárodní právo

LLM Mezinárodní právo

Program Master of Laws se specializací na právo mezinárodní je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti práva mezinárodního obchodu a základů mezinárodního práva soukromého. Program je určen pro ty studenty, kteří chtějí rozšířit své doposud nabyté vědomosti a zkušenosti a zajímají se především o jejich aplikaci v praxi a reálném životě. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Postgraduální studium programu LLM se zaměřením na mezinárodní právo je určeno zejména pro ty studenty, kteří již disponují určitou právní praxí z této oblasti práva a chtějí své poznatky a vědomosti obohatit o další cenné zkušenosti. Program studentům poskytne důležité poznatky a informace pro výkon praxe a nabídne jim pohled na mezinárodní právo a problematiku s tím spojenou v širších souvislostech a ve vztahu k ostatním právním disciplínám. Úspěšným dokončením studia nejen získáte nový pohled na mezinárodní právo, ale též zvýšíte svou kvalifikaci a možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu LLM Mezinárodní právo.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními zásadami smluvního práva a osvojit si základní právní instituty, které se smluvního závazkového práva týkají. Student by se po absolvování tohoto předmětu měl bezpečně orientovat v těchto základních institutech a měl by být schopen je bez problému aplikovat v praxi na konkrétní smluvní typy.

Mezinárodní právo v současné době prostupuje do všech oborů práva a jeho znalost by tudíž rozhodně neměla být opomíjena. Cílem tohoto předmětu je tedy poskytnout studentům výklad základních pojmů z této oblasti, definice subjektů mezinárodního práva, jeho pravidla či kodifikace. Dále bude vysvětlen vztah mezinárodního práva s právem vnitrostátním a jeho recepce do práva vnitrostátního, stejně jako úprava odpovědnosti, řešení sporů v mezinárodním právu, postavení státu a mezinárodněprávní ochrana lidských práv.

Právo mezinárodního obchodu je zaměřeno především na obchodování na mezinárodním trhu. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům náhled na tuto problematiku především z obchodně právního hlediska. Tématem bude nejen členství ČR v Evropské Unii či v různých mezinárodních organizacích, ale také organizace mezinárodních podniků, strategické aliance, inovace v mezinárodním obchodě, obchodní smlouvy nebo platební nástroje, které jsou nejčastěji v mezinárodním obchodě využívány.

Tento předmět je zaměřen především na prohloubení znalostí teorie a praxe fungování mezinárodních orgánů a mezinárodních organizací. Důraz bude kladen hlavně na problematiku Organizaci spojených národů a systému OSN, který tvoří základ utváření a posilování všestranné mezinárodní spolupráce států v současném světě. Dále budou vysvětleny základy právní odpovědnosti mezinárodních organizací, jejich vnitřní struktura, institucionální výstavba, metody jejich fungování a rozhodování či nástroje implementace jejich rozhodnutí a prostředky kontroly.

Předmět zaměřený na základy mezinárodního práva soukromého zahrnuje výklad právních norem, které upravují výlučně soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Výklad bude zaměřen na vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva, ve kterých se objevuje zahraniční či cizí prvek, stejně tak na procesní normy upravující postup soudu či jiných orgánů a účastníků řízení s mezinárodním prvkem.

Mezinárodní humanitární právo představuje tu část mezinárodního práva, jenž se zabývá právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem tyto konflikty humanizovat. Cílem předmětu je tedy poskytnout studentům co nejbližší vhled do problematiky mezinárodních ozbrojených konfliktů, jejich regulace a vývoje v průběhu historie až do současnosti. Studenti jsou dále seznámení se základními prameny mezinárodního humanitárního práva a jejich implementací do právního řádu ČR. Opomenuto není ani téma trestání jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni skrze mezinárodní trestní tribunály a soudy.

Mezinárodní právo životního prostředí je poměrně novou oblasti v rámci mezinárodního práva a vyvinulo se v průběhu posledních pár desítek let. Jedná se o oblast práva velice dynamicky se rozvíjející, a pro kterou jsou charakteristické časté změny právních úprav či vznik nových právních úprav nejčastěji v podobě mezinárodních smluv. Tento předmět tak studentům umožní základní orientaci v této problematice a poskytne výklad základních pojmů, principů, subjektů, stejně jako metody kontroly, řešení sporů a odpovědnosti v této oblasti tak, jak je současná právní úprava kodifikuje.

V posledních letech dochází k velkému rozvoji materiálních i procesních právních norem v oblasti mezinárodního práva trestního. Tento předmět by měl tedy studentovi poskytnout přehled o aktuální právní úpravě a výklad mezinárodněprávní úpravy kriminalizace a stíhání nejzávažnějších zločinů podle mezinárodního práva, případně činů, k jejichž postihu mezinárodní smlouvy zavazují a dochází i k její implementaci do českého trestního práva.

Předmět Právo mezinárodní bezpečnosti studenty seznámí se základní problematikou v této oblasti. Probrány budou pojmy jako je mezinárodní bezpečnost, vztah k odzbrojení, řešení sporu týkající se mezinárodní bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktů. Výklad bude obsahovat nejen institucionální aspekty mezinárodní bezpečnosti, ale též roli mezinárodních orgánů a organizací OSN v této oblasti, smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení či jak probíhá kontrola v této oblasti a jakou úlohu v oblasti kontroly mají různé mezinárodní orgány a organizace.

Předmět Diplomatické právo, protokol a etika je zaměřen především na kodifikaci smluvních a obyčejových pravidel vztahujících se k diplomatické praxi, pravidla uplatňování diplomatického protokolu, mezinárodní zdvořilosti a společenské etiky na té nejvyšší úrovni mezinárodních vztahů. Vymezeny budou pojmy jako diplomacie, diplomatické styky, mezinárodní a zahraniční politika a další instituty s diplomatickým právem související. Opomenuty nebudou ani základní normativní smlouvy, které se této problematice věnují, stejně jako základní pravidla společenského chování vztahující se ke společenské etice, které studentům pomohou lépe se orientovat v oblasti vysoce kontaktního společenského života na všech úrovních styků.