LLM Korporátní právo

LLM Korporátní právo

Program Master of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního práva a problematiky s tím spojené. Program nabízí detailní vhled do problematiky práv, vztahů a chování fyzických i právnických osob v obchodním prostředí a soustředí se na právní praxi týkající se korporací a záležitosti související s životním cyklem každé korporace. Pozornost je tedy věnována především vzniku, financování, správě i zániku obchodních společností. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Postgraduální studium programu LLM se zaměřením na korporátní právo je určeno zejména pro ty studenty, kteří již disponují určitou právní praxí z oblasti práva obchodních korporací, a chtějí si rozšířit své obzory s ohledem na právní a ekonomické pozadí fungování těchto společností. Nejen, že se dozvíte nové informace, ale získáte též podnětné tipy a poznatky z praxe a naučíte se své teoretické znalosti lépe aplikovat na reálné životní situace.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu LLM Korporátní právo.

Tento předmět je zaměřený na institut podnikatele a problematiku na to navazující. Studenti budou seznámeni se základní právní úpravou podnikání a s dalšími pojmy, které s úpravou podnikání úzce souvisejí. Důraz je kladen hlavně na jednání podnikatele a na specifika jeho postavení v závazkových vztazích.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními zásadami smluvního práva a osvojit si základní právní instituty, které se smluvního závazkového práva týkají. Student by se po absolvování tohoto předmětu měl bezpečně orientovat v těchto základních institutech a měl by být schopen je bez problému aplikovat v praxi na konkrétní smluvní typy.

Právo obchodních korporací tvoří základní složku obchodního práva. Tento předmět má studenty seznámit se základní právní úpravou obchodních společností a družstev, a to nejen z obecného hlediska, ale i se zaměřením na jejich jednotlivé typy, tedy na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, a družstvo.

Cílem předmětu je objasnit základní pravidla hospodářské soutěže a základní právní normy, které brání jejímu narušování. Pozornost je zaměřena nejen obecně na oblast nekalé soutěže, ale budou probrány i speciální skutkové podstaty včetně jejich základní charakteristiky. Opomenuta nebude ani oblast právní úpravy ochrany hospodářské soutěže z pohledu práva evropského.

Tento předmět studentům objasní základní pojmy z oblasti práva trestního, zejména působnost, právní odpovědnost, trestný čin a další pojmy navazující na skutkovou podstatu trestného činu. Po upřesnění základních východisek trestního práva bude následovat problematika hospodářských trestných činů a rozbor jejich jednotlivých skutkových podstat.

Právo mezinárodního obchodu je poměrně komplikovanou právní oblastí, která vyžaduje orientovat se v komplexním systému mezinárodních právních norem a mezinárodních smluv. Studenti tak budou obeznámení s právní regulací oblasti mezinárodního obchodu s důrazem na kontrakční proces, výměnu zboží a služeb a různé obchodní transakce na mezinárodním poli. Závěrečná část tohoto předmětu je pak zaměřena na řešení sporů v této oblasti.

I přes to, že je finanční právo součástí práva veřejného, bez pochyby úzce souvisí také s podnikáním, a proto by studenti v programu zaměřeném na korporátní právo měli mít základní přehled i v této oblasti. V rámci předmětu bude studentům objasněna problematika související se subjekty finančního práva, finanční kontrola a také základy právní úpravy daňového a rozpočtového práva.

Předmět pracovního práva představuje jednu z částí sociálního práva, kterému se budeme v rámci této specializace věnovat. Výuka bude zaměřena na obecnou znalost základních pojmů pracovního práva, pracovní poměr – jeho vznik, změny a ukončení a na všechny instituty, které na pracovní poměr navazují. Dále bude objasněna problematika agenturního zaměstnávání, různé formy kolektivních pracovněprávních vztahů, odbory a kontrolní činnost v oblasti pracovního práva.

Insolvenční právo představuje součást civilního procesu, který se úzce váže k problematice zániku obchodních společností. Cílem tohoto předmětu tak bude studenty seznámit nejen se základními pojmy, které s insolvencí souvisejí, ale také s průběhem řízení, které je v praxi stále aktuálnější a mnohem častěji aplikované, díky čemuž je znalost této oblasti pro právníky v praxi naprosto nezbytná.

Předmět Regulace finančních trhů je posledním blokem výuky a je zaměřen nejen na oblast regulace finančních trhů, ale také na pochopení komplexního fungování finančních trhů, finančních institucí a jejich instrumentů. V rámci výuky budou probírána témata zaměřená na bankovní unie, kapitálovou přiměřenost či na finanční krize v roce 1929 a 2008.