MBA IT management

MBA IT management

Studiem programu MBA IT Management a kyberbezpečnost získají studenti teoretické i praktické znalosti v oblasti informatiky, ekonomie, managementu a kyberbezpečnosti. Program studentům poskytne nezbytné znalosti podnikatelských a administrativních činností souvisejících s využíváním informačních a komunikačních technologií. Absolvováním předmětu bude student umět využít informační technologie v podnikání. Kromě informatiky a kyberbezpečnosti program studenty naučí také managementu, studenti se tak mohou stát nepostradatelným prvkem každé firmy, kdy studenti umí využít informační technologie k podpoře růstu firmy a přitom rozumí managementu týmu či firmy. Program lze studovat 100 % online.

Přínosy studia

Studium programu MBA IT Management a kyberbezpečnost na Prime Institutu rozšíří studentům přehled o problematice informačních technologií, aby mohl být rovnocenným partnerem specialistů v oblasti informačních technologií. Studenti budou detailně seznámeni s jednotlivými aspekty IT managementu. Předmět se detailně věnuje nejen bezpečnosti informačních technologií a ochraně dat, infrastruktuře a síťovým technologiím, ale také kyberbezpečnosti. Dále se studenti seznámí s řízením, vedením týmu, dokáží formulovat, prosazovat a řídit problematiku informačního managementu na úrovni vedení firem a organizací, získají detailní informace o metodách vyhodnocování a procesu plánování. Po úspěšném zakončení studia MBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MBA IT management.

Studium předmětu zahrnuje základní přehled a obecné informace z kyberbezpečnosti. Studentům jsou nastíněny základní pojmy, hrozby, rizika a útoky. V rámci předmětu jsou dále probírány témata kryptografie, certifikáty, bezpečnost v počítačových sítích, virová problematika, právo a etika v počítačové bezpečnosti. Dále jsou v předmětu rozebírány základy organizace kybernetické bezpečnosti v ČR, zákon o kybernetické bezpečnosti. V neposlední řadě jsou studentům vysvětleny okruhy řízení rizik, bezpečnostní opatření, bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace.

Studium předmětu je zaměřeno na pochopení principů vzniku bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Studenti získají hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru bezpečnosti informačních systémů. Získají tak potřebné znalostní základy pro analýzu, návrh a ověřování problémů bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Absolvováním předmětu se student se orientuje v problematice šifrování a bezpečnosti dat. Dále je student schopen navrhnout politiku informační bezpečnosti a je schopen bezpečně ukládat informace a komunikovat pomocí zabezpečených protokolů.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Předmět je profilován a zaměřen na strategii a řízení prolnuté s IT managementem. Předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management.

Předmět je zaměřen na pochopení principů vzniku bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Většina společností závisí na správném fungování počítačových sítí, proto je v předmětu věnována značná pozornost bezpečnosti a smyslu bezpečnostních opatřeních v rozsáhlých informačních systémech. Předmět se věnuje základním dovednostem správy síťových služeb. V předmětu jsou tedy probírány služby firewal, DNS, certifikační autorita, emailový server, VPN a dohledové systémy. Po absolvování kurzu budou mít studenti komplexní přehled o fungování, zabezpečení a projektování počítačových sítí.

Předmět analýza rizik a bezpečnostní politika se zabývá bezpečnostními cíli, bezpečnostními funkcemi a bezpečnostními mechanismy. Znalost skutečného stavu bezpečnosti informací je základním předpokladem úspěšného a efektivního fungování a úspěšného rozvoje společnosti. Studiem předmětu je student schopen určit zásadní cíle, strategie a politiku pro informační zabezpečení organizace, provést analýzu rizik a posoudit dosaženou úroveň záruky za bezpečnost, navrhnout politiku informační bezpečnosti, zdůvodnit volbu bezpečnostních opatření, vysvětlit problematiku informační bezpečnosti na úrovni managementu organizace.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku, jakož i se zákonitostmi jeho vzniku.

Předmět kyberbezpečnost a počítačová kriminalita se zabývá znalostmi některých technických problémů kyberkriminality a jejich právního rámce. Předmět studentům poskytne úvodní seznámení s problematikou kybernetické bezpečnosti. Předmět poskytuje studentům výchozí rámec pro analýzu současných i budoucích kybernetických hrozeb a rizik. Předmět se postupně věnuje teoretickým, historickým, konceptuálním a částečně také technickým aspektům kybernetické bezpečnosti. Studenti budou schopni lépe porozumět současným výzvám kybernetické bezpečnosti a jejich dopadům na národní i mezinárodní bezpečnost. Předmět nepomíjí ani trestněprocesní stránku problematiky. Pozornost je věnována otázce dokazování v kyberprostoru a problematice kybernetické bezpečnostní politice na úrovni státu a představení současného přístupu ČR k zajišťování kybernetické bezpečnosti v zemi.

Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v týmu. V pozadí nezůstane ani výběr jednotlivých členů týmu, výběrové rozhovory, implementace jednotlivých členů do týmu a analýza týmové spolupráce. Předmět se dále zabývá skupinovou dynamikou, charakteristikou a rozvojem tvůrčího klimatu ve skupině, motivací a stimulací. Dále jsou v předmětu detailně vysvětleny styly chování v konfliktních situacích, způsoby zvládání konfliktů a zásady efektivní porady.

Cílem předmětu řízení podnikových procesů je seznámení studenta s problematikou procesního řízení. Dalším cílem je vytvořit studentům dispozice pro osvojení principů, metod a technik procesního řízení, řízení změn procesů, analýzy a základů řízení kvality. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které řízení podnikových procesů obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti.

Studenti předmětu budou seznámeni s podstatou, funkcemi, metodami a hlavními formami informační a kybernetické války. Předmět se věnuje problematice soudobých forem vedení boje, informační válce a kybernetickému a elektronickému boji. Studium předmětu se zabývá konceptem kybernetické války, právem kybernetického konfliktu a aktivní obranou, ochranou kritické infrastruktury a kybernetické špionáži. Důraz je v předmětu položen na problematiku kybernetických útoků na informační systémy a ochrany proti nim, psychologické operace a mediální aktivity užívané státními a nestátními aktéry v bezpečnostním prostředí.