LLD Korporátní právo

LLD Korporátní právo

Program Doctor of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního závazkového práva, korporátního práva, správy podniku a problematiky s tím spojené. Program je vhodný pro osoby středního a vyššího managementu obchodních společností, jejichž zájmem je strategické obchodní rozhodování a řízení závodu. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu LL.D se zaměřením na korporátní právo je vhodné pro všechny studenty, kteří mají vysokoškolský titul II. stupně, případně úspěšně absolvovaný program LL.M. Po splnění všech povinností obdrží student titul LL.D, který představuje další velice hodnotný přínos k rozvoji právní vědy a studia práva obecně.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem osm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu LLD Korporátní právo.

Právo obchodní korporací tvoří základní složku obchodního práva. Tento předmět má studenty seznámit se základní právní úpravou obchodních společností a družstev, a to nejen z obecného hlediska, ale i se zaměřením na jejich jednotlivé typy, tedy na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, a družstvo + nadnárodní typy obchodních korporací.

Cílem předmětu je objasnit základní pravidla hospodářské soutěže a základní právní normy, které brání jejímu narušování. Pozornost je zaměřena nejen obecně na oblast nekalé soutěže, ale budou probrány i speciální skutkové podstaty včetně jejich základní charakteristiky. Opomenuta nebude ani oblast právní úpravy ochrany hospodářské soutěže z pohledu práva evropského.

Cílem předmětu Corporate Governance je poskytnout studenům hlubší poznání té části práva obchodních korporací, jenž se věnuje kapitálovým společnostem, tedy zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. Pozornost je věnována především právní úpravě i praxi v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti.

I přes to, že je finanční právo součástí práva veřejného, bez pochyby úzce souvisí také s podnikáním, a proto by studenti v programu zaměřeném na korporátní právo měli mít základní přehled i v této oblasti. V rámci předmětu bude studentům objasněna problematika související se subjekty finančního práva, finanční kontrola a také základy právní úpravy daňového a rozpočtového práva.

Studiem předmětu finanční řízení podniku se student seznámí se základy finančního managementu a postavení finančního řízení v rámci podnikového managementu. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni objasnit představu jednotlivých finančních politik, rozkrýt jejich vzájemnou provázanost a jejich koncepční roli ve strategickém podnikovém finančním plánování orientovaném na zvyšování tržní hodnoty podniku.

Insolvenční právo představuje součást civilního procesu, který se úzce váže k problematice zániku obchodních společností. Cílem tohoto předmětu tak bude studenty seznámit nejen se základními pojmy, které s insolvencí souvisejí, ale také s průběhem řízení, které je v praxi stále aktuálnější a mnohem častěji aplikované, díky čemuž je znalost této oblasti pro právníky v praxi naprosto nezbytná.

Předmět Regulace finančních trhů je posledním blokem výuky a je zaměřen nejen na oblast regulace finančních trhů, ale také na pochopení komplexního fungování finančních trhů, finančních institucí a jejich instrumentů. V rámci výuky budou probírána témata zaměřená na bankovní unie, kapitálovou přiměřenost či na finanční krize v roce 1929 a 2008.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení podniku. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací.