MSc Leadership a soft skills

MSc Leadership a soft skills

Studiem programu MSc Leadership a soft skills studenti získají teoretické i praktické znalosti v oblasti z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné. Dále se studenti naučí, jak zlepšit své prezentační dovednosti, jak umět efektivně komunikovat a zdravě se prosadit, jak dosáhnout svého při jednání v konfliktních situacích a jak zvládat stress a time managementu. Předmět studenty učí být správným leaderem, který může stavět velké vize jen tehdy, pokud má dostatečné manažerské a komunikační schopnosti a umí stimulovat a motivovat tým, který musí umět i řídit. Cílem programu je rozvinutí jednotlivých měkkých dovedností, zisk větší jistoty a rozvinutí komunikačních dovedností, které jsou nezbytné pro každodenní manažerskou činnost. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MSc Leadership a Soft skills na Prime Institutu rozšíří studentům přehled o problematice jednotlivých softskills a vedení týmu. Program se věnuje komunikačním dovednostem, manažerským dovednostem, obchodním dovednostem, prezentačním dovednostem, time managementu a work life balance.  Program studenty naučí, jak používat metody, jež pomáhají manažerům či řadovým pracovníkům stát se lídry. Studenti se dozví, jaké metody používat na své následovníky a jak pracovat na své důvěryhodnosti a autenticitě, dále se studenti naučí, jak také lépe pracovat s vlastní motivací a důvěrou v sebe sama. Program je určen pro majitele firem, manažery, obchodníky, vedoucí týmů a další profese, u nichž je úspěch založen na schopnosti vést lidi. Po úspěšném zakončení studia MSc na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MSc, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MSc Leadership a soft skills.

Předmět komunikace a komunikační dovednosti pomůže studentům účinně zvládnout každodenní komunikaci, vypořádat se i s obtížnějšími komunikačními situacemi a dosáhnout vhodným způsobem a s dobrým pocitem komunikačních cílů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezilidské komunikace a verbálními a neverbálními prostředky. Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen popsat základní pojmy vztahující se na oblast mezilidské komunikace a zná hlavní komunikační dovednosti (kompetence), umí interpretovat způsoby jejich využívání a vysvětlit jejich význam pro úspěšný výkon svého povolání.

Předmět obeznámí studenty se základními pojmy, koncepty a principy managementu (řízení organizací). Předmět se zabývá teoretickými východisky o osobnosti úspěšného manažera, včetně jeho funkce a role. Dále jsou popsány jednotlivé styly řízení, s objasněním principů delegování a motivování. Předmět je zaměřen na prohloubení informací z oblasti plánování cílů, organizování, vedení lidí a týmů, kontroly, rozvoje osobnosti a leadershipu.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Předmět shrnuje problematiku stresu, seznamuje studenty s moderním pojetím stresu, se stresory a psychosomatickými následky stresu. Představuje strategie a techniky vyrovnávání se se zátěžemi či adaptací na ně. Předpokládá znalosti z obecné psychologie. Předmět dále seznamuje studenty se zásadami efektivního hospodaření s časem, a to jak v rovině teoretické, tak především v rovině praktické. V tomto předmětu se studenti naučí, jak získat více času a být méně stresovaní.

Předmět osobnostní rozvoj studentům přiblíží sebereflexi, kultivaci sebepojetí, podporu osobnostního zrání a zakotvení ve vlastním prožívání. Předmět dále nabízí studentům techniky, které jim pomohou uchopit sebe sama v kontextu práce s lidmi. Tím studenti získají vlastní zkušenost z konkrétních sebepoznávacích aktivit, což jim nabídne nový pohled na možnosti své profese, náhled na řešení konfliktních situací, komunikaci v „já formě“, přijímání a dávání zpětné vazby. Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností a strategií. Student absolvováním předmětu získá rámcovou představu o své osobnostní výbavě, slabých a silných stránkách a motivaci k profesi.

Předmět se zabývá rovnováhou, slaďováním, integrací a harmonií v osobním a pracovním životě. Předmět odpovídá na otázky na jakou práci se hodíme? Existuje pouze jedna vhodná práce či kariéra? V čem jsme dobří a jak na to přijít? Předmět je úvodem do problematiky personální práce v organizaci a seznamuje se zásadami a postupy dílčích personálních činností. S využitím získaných znalostí jsou studenti schopni samostatně a tvůrčím způsobem navrhnout systémové změny vedoucí k lepší kvalitě života pracovníků organizace. Cílem předmětu je porozumět možnostem, jak je možné slaďovat pracovní a osobní život.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku, jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků.

Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti motivace a emoční inteligence. Studiem předmětu získá student znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. V předmětu je poukázáno na důležitost lidských zdrojů jako faktoru konkurenční výhody v podniku, dále se studenti seznámí s vnějšími i vnitřními podmínkami řízení lidských zdrojů, jako je např. pracovní doba, pracovní prostředí. Jsou definovány důležité personální činnosti. Podrobněji jsou vysvětleny oblasti vzdělávání a hodnocení pracovníků s dopadem na odměňování. Po dokončení předmětu bude student umět identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců a vysvětlit různé přístupy k hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování.

Cílem předmětu manažerské a vůdcovské dovednosti je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy.Dále jsou v předmětu uvedeny základy teorie vedení a řízení lidí včetně širšího spektra manažerských dovedností. V oblasti vedení se předmět zaměří na rozvoj emoční a sociální inteligence jakožto trend v současném rozvoji lidí a dále na v ČR ne příliš známou typologii jednotlivých zaměstnanců i samotných leaderů. Typologie bude zohledňovat cíle leadershipu.

Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v týmu. V pozadí nezůstane ani výběr jednotlivých členů týmu, výběrové rozhovory, implementace jednotlivých členů do týmu a analýza týmové spolupráce. Předmět se dále zabývá skupinovou dynamikou, charakteristikou a rozvojem tvůrčího klimatu ve skupině, motivací a stimulací. Dále jsou v předmětu detailně vysvětleny styly chování v konfliktních situacích, způsoby zvládání konfliktů a zásady efektivní porady.