DBA Executive management

DBA Executive management

Studium programu DBA Executive Management je završením manažerského vzdělávání. Titul je nejvyšší metou, které je možné v rámci profesního studia dosáhnout. Program je vhodný zejména pro ty, kteří již mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti managementu a chtějí se posunout ještě o úroveň výše. Studium seznamuje studenty s pokročilými výzkumnými metodami prostřednictvím sady osmi speciálně navržených předmětů. Studiem významně přispějete k rozvoji znalostí v oblasti výkonného managementu. Executive management ve smyslu výkonného řízení je nejvyšší úroveň řízení v organizaci odpovědné za plánování, vedení a kontrolu podnikání, což znamená nejvyšší úroveň organizačního vedení v jakékoli společnosti. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu DBA Executive management je určeno pro uchazeče s minimálně pětiletou praxí na vedoucí či jiné manažerské pozici, a kteří se aktivně podílejí na fungování společnosti či organizace nejen v soukromé, ale též státní či neziskové sféře. Absolvováním programu získáte titul DBA, jenž je považován ze nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Studiem DBA tak posunete nejen svůj profesní, ale též osobní a kariérní růst zase o stupeň výš.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem osm specializovaných předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu, která je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu DBA Executive management.

Cílem předmětu procesní management je seznámení studenta s problematikou procesního řízení. Dalším cílem je obeznámit studenty se zásadami procesního řízení a vytvořit studentům dispozice pro osvojení principů, metod a technik procesního řízení, řízení změn procesů, analýzy a základů řízení kvality. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Absolvováním předmětu studenti získají přehled o procesním řízení, které je základem systematického přístupu k fungování libovolné organizace.

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality jako s významnou součástí celopodnikového řízení. Předmět studenty seznámí se základními principy a koncepcemi moderního managementu kvality. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s procesy integrace, způsoby a postupy řízení kvality výrobků a služeb v rámci komplexního řízení organizace a v souladu se strategickou orientací a cíli organizace. Absolvováním předmětu se student seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v národním i mezinárodním rozměru, s ekonomickým pojetím řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z provozních procesů podniků.

Cílem předmětu podniková strategie je poskytnout informace a znalosti principů strategického řízení podniku, tvorby a uplatňování podnikové strategie, strategického plánování a hodnocení podnikatelského záměru. Student pochopí smysl a význam fungování podniku, důležitost strategického řízení a uplatnění těchto metod v praxi. Student dokáže využít jednotlivé metody pro řízení podniku, zejména analýzy vnějšího a vnitřního prostředí (STEP analýza, Porterův model 5 sil, analýza konkurentů, analýza portfolia, SWOT analýza). Student zná systém fungování v podniku, umí detailně rozpracovat strategii podniku a vybrat takovou strategii, která je pro podnik nejvhodnější.

Studiem předmětu Finanční řízení podniku získají studenti ucelené informace týkající se podnikových cílů a jejich vyhodnocování, posuzování finanční situace podniku a postupech tvorby finančního plánu. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou schopni aplikace těchto poznatků, informací a nových zkušeností v praxi a získají jasnou představu o jednotlivých finančních politikách a strategickém finančním plánování.

Základním cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kreativního a inovačního managementu v dnešním turbulentním světě. Kreativní myšlení je základní kompetence manažera, zvláště v dnešní době. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodickými nástroji a manažerskými činnostmi při přípravě a realizaci efektivních inovací, které jsou jedním z hlavních zdrojů zvyšování konkurenceschopnosti, komerční úspěšnosti a celkové prosperity firmy, a naučit je tyto nástroje prakticky používat. Absolvováním předmětu bude student umět definovat téma inovací a jeho základní pojmy; porozumět principům existence, tvorby a podpory inovačního prostředí; diskutovat možnosti i bariéry zavádění inovací v každodenních aktivitách ekonomických subjektů.

Studiem předmětu průmysl 4.0 se student seznámí s klíčovými faktory období tzv. nové průmyslové revoluce, která s sebou přináší řadu přelomových změn nejen na trhu práce. Studijní předmět je reakcí na moderní koncept Industry 4.0 (Průmysl 4.0), který je současně koncepčním záměrem průmyslové automatizace EU. Odráží požadavky na výuku odborníků, kteří budou schopni navrhovat a realizovat výrobní digitalizované a inteligentní továrny a pracoviště s využitím postupů a technologií čtvrté průmyslové revoluce. Průmysl 4.0 reflektuje jasný trend moderního průmyslu, kterým je digitalizace.

Řízení rizik je jednou z oblastí řízení, která se soustředí hlavně na identifikaci, hodnocení a možné snížení rizika. Studenti budou v rámci tohoto předmětu seznámeni s různými metodami a technikami prevence rizik, díky kterým lze eliminovat již existující či potencionální faktory zvyšující riziko. Dále se studenti zaměří na základní postupy měření rizika, pochopí úlohu vedoucího v oblasti řízení rizik a budou schopni identifikovat, zabezpečovat, analyzovat, ošetřit a monitorovat rizika ve všech oblastech řízení.

Studiem předmětu manažerská psychologie se student seznámí se schopností analyzovat, pochopit, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou klíčové pro manažerskou praxi. Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení sociálně manažerských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Cílem je poznání sebe sama i druhých jako originální neopakovatelné osobnosti, s charakteristikami pozitivních i negativních vlastností a rysů, pochopení rozmanitých motivů, ale také silných i slabých stránek.