BBA Základy managementu

BBA Základy managementu

Program BBA Základy managementu připravuje studenty pro funkce nižší a střední úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Program seznamuje studenty se základy a principy managementu, které se jim mohou hodit jak v podnikatelské činnosti, v práci na manažerské pozici tak také v každodenním životě. Postupně budou probrány základní postupy a nástroje základů managementu. Studiem programu se studendti naučí identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu, charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti a vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce – plánování, rozhodování, organizování a kontrolu. Absolventi studiem programu získají kompetence pro vedení pracovních kolektivů a řešení managerských problémů v konkrétní organizaci. Po dokončení programu studenti automaticky splní požadavky na přijetí do programu MBA. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu Bachelor of Business Administration (BBA) je navrženo tak, aby poskytovalo uchazečům s dokončeným středoškolským studiem ideální přípravu pro budoucí nadstavbu – studium MBA. Program nabízí studentům komplexní teoretické informace týkající se oblastí řízení, organizace, plánování a vedení. Po úspěšném absolvování studia BBA na PrimeInstitutu získáte prestižní profesní titul BBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu BBA Základy managementu.

Cílem předmětu základy managementu je teoreticky a prakticky zasvětit studenty do současného manažerského myšlení a jednání v kontextu relevantních manažerských funkcí. Předmět vysvětluje základní pojmy a nástroje používané v soudobém managementu. Studenti si osvojí principy a vybrané nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Cílem předmětu personální management je pochopit význam strategického řízení lidských zdrojů a personálního řízení v organizaci a uvědomit si jejich provázanost s firemní strategií. Předmět klade důraz na seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.

Předmět projektový management se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu, dále optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Cílem předmětu Ekonomika a finance podniku je nabídnout studentům ucelené informace týkající se finančního rozhodování, způsobů financování podnikových aktiv či stanovení optimální kapitálové struktury. Pozornost bude věnována též finančním vztahům s vnějším okolím, hodnocení výkonnosti podniku a samotné finanční analýze. Úspěšným absolvováním předmětu získají studenti přehled o základních metodách řízení cash-flow, likviditě podniku, analýzách hospodaření a významu jednotlivých informačních toků na financování společnosti.

Studium předmětu firemní kultura umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace.

Předmět seznámí studenta s možnostmi a výsledky efektivního sebeřízení. Proces efektivního sebeřízení vám umožní maximalizovat vaši produktivitu, zlepšit výkon vašeho pracoviště a efektivně dosáhnout profesionálních cílů. Zlepšení dovedností v oblasti sebeřízení vám může pomoci zvýšit zaměstnatelnost a lépe řídit vaši kariéru. Aby mohl člověk dobře a efektivně vést ostatní, musí se nejprve naučit vést sám sebe. Cílem tohoto předmětu je zastavit se a přemýšlet o své vlastní povaze, předpokladech, přesvědčeních, hodnotách a cílech. Absolvováním předmětu umí student lépe pracovat s časem a zvládá lépe řídit nejen čas ale i stres.