BBA Marketing a komunikace

BBA Marketing a komunikace

Program BBA Marketing a komunikace je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak to chodí v médiích nebo v oblasti reklamy, marketingu a PR. Studenti si osvojí základní znalosti spojené s prací v reklamě a marketingu. Tento program je určen pro manažery agentur a absolventy středních škol, kteří chtějí získat znalosti z oblasti marketingu a komunikace. Program je koncipován tak, aby poskytl studentům potřebný teoretický základ, a přitom zajistil v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a umožnil získat potřebné praktické kompetence. Absolventi programu se naučí, jak plánovat a realizovat komunikační kampaně, osvojí si fungování hlavních marketingových nástrojů a umí vyhodnocovat účinky reklamních sdělení na dané publikum. Po dokončení programu studenti automaticky splní požadavky na přijetí do programu MBA. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu Bachelor of Business Administration (BBA) je navrženo tak, aby poskytovalo uchazečům s dokončeným středoškolským studiem ideální přípravu pro budoucí nadstavbu – studium MBA. Program nabízí studentům komplexní teoretické informace týkající se oblasti marketingu. Po úspěšném absolvování studia BBA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul BBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu BBA Marketing a komunikace.

Cílem předmětu základy marketingu je seznámit studenty s marketingem, jeho podstatou a jednotlivými nástroji (marketingový mix) a marketingovými strategiemi uplatňovanými v praxi. Předmět obsahuje základní terminologii marketingu, jeho zakotvení v ekonomických vědách s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Pozornost je věnována také SWOT analýze a marketingovému mixu jako nástroji marketingu s charakteristikou jeho jednotlivých prvků (5P). Vyústěním předmětu jsou marketingové strategie s praktickými příklady.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Předmět projektový management se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu, dále optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci. 

Cílem předmětu marketingová strategie je získat strategický pohled na marketing, pochopit pojmy, procesy a rozdíly v základních marketingových strategiích. Předmět je z úvodu teoretický pro pochopení terminologie, pak se předmět zaměří na praktické metody, jak pracovat s jednotlivými složkami marketingu. Studenti se seznámí se strategickým řízením marketingu, strategickými analýzami, naučí se formulovat strategické doporučení, pochopí rozdíl mezi produktovým a zákaznicky orientovaným marketingem.

Cílem předmětu je předat studentům schopnost odlišit svůj produkt či značku. Tato schopnost je dnes zcela klíčová. Dále je předmět zaměřený na systematické budování firemní reputace a aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby. Studenti se naučí chápat proč se lidi chovají (a rozhodují) tak, jak se chovají a tím směřovat marketing na konkrétní komunity nebo skupiny lidí. Absolvováním předmětu student umí sestavit plán prodeje a marketingu pro vybraný produkt, identifikovat kritéria rozhodování zákazníků při nákupu, připravit cílenou marketingovou kampaň a zlepšit spolupráci s obchodním týmem.

Cílem předmětu mezinárodní marketing je seznámit studenty s novými poznatky, objasnit význam mezinárodního marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštní pozornost je věnována specifikům mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Předmět vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, kde komunikace hraje důležitou roli, zásady segmentace a výběru cílových trhů a marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.