MPA Veřejná správa

MPA Veřejná správa

Program je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykonávají nebo aspirují na vedoucí funkce ve státní správě. Program MPA představuje variantu studia MBA, uplatňovaného v privátní sféře, zohledňující specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu. Cílem studia MPA je poskytnout nové znalosti speciálně zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy, dále rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy. Program lze studovat 100% online.

Přínosy studia

Studium programu MPA Veřejná správa na Prime Institutu je určeno pro zájemce o kariéru v oblasti veřejné správy, kteří pečují o svůj osobnostní, profesní či kariérní růst. Cílem studia MPA je poskytnout nové znalosti speciálně zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy. Po úspěšném zakončení studia MPA na Prime Institutu získáte prestižní profesní titul MPA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

Průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Studenti se na plnění studijních povinností připravují samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

Přehled

Předměty programu

Jednotlivé předměty programu MPA Veřejná správa.

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou organizace a činnosti územních samosprávných celků a jejich orgánů v České republice. Důraz bude kladen zejména na historický vývoj územně samosprávných celků, dále na jejich ústavní a zákonné vymezení a rozbor jejich působnosti, vnitřní organizace a činnosti.

Předmět věnuje pozornost především postavení a úkolům územně samosprávných celků, jejich majetku a hospodařením s ním či finančním hospodařením organizací zřízených obcí či krajem. Neopomenuta bude též problematika rozpočtových příjmů obce a kraje, a to jak daňového, tak nedaňového charakteru.

V rámci předmětu se studenti seznámí se základní problematikou řízení organizace a získají teoretické poznatky, které by měl znát každý manažer, a jejichž znalost je stěžejní pro úspěšné řízení podniku obecně. Pozornost bude věnována jednotlivým rolím, funkcím a kompetencím každého manažera, stejně jaké metodám, postupům a zásadám managementu. Blíže se studenti seznámí hlavně s funkcí plánování, organizování, rozhodování a na to navazující řešení problémů. V neposlední řadě bude objasněn rozdíl mezi leaderem a manažerem.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Tento předmět je zaměřen na informace jako na základní stavební kámen moderní společnosti, které právo reflektuje v jeho mnoha podobách. Studenti budou obeznámeni s problematikou přístupu k informacím, nakládání s nimi, ochrany informací obecně vč. ochrany osobních údajů a odpovědnosti za jejich zneužití. Nebudou opomenuty základní právní předpisy z oblasti správního práva, stejně tak jako předpisy z oblasti práva ústavního či mezinárodního.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o jednotlivých aspektech ekonomiky veřejné správy s akcentem na monetární a rozpočtovou politiku. Pozornost je věnována úloze jednotlivých institucí, vztahům a nástrojům v oblasti veřejné správy a vysvětlení této problematiky v širších souvislostech.

Předmět seznamuje studenty se základními postoji k úloze lidského činitele v řízení a rozvoji lidských zdrojů v organizaci. Studiem předmětu student získá základní metodické postupy jednotlivých činností a procedur řízení lidských zdrojů na základní úrovni řízení, organizací a činností personálního útvaru. Důraz je kladen na základní soustavu znalostí teorie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Student získá dovednosti a schopnosti k řízení základních subsystémů personální práce v organizaci, sledování a vyhodnocování vývoje ukazatelů z oblasti personalistiky a zaměstnanosti. Cílem předmětu je naučit studenty srozumitelně prezentovat a argumentovat odborné poznatky a názory a připravovat základní podklady pro rozhodování v personálních záležitostech.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi o vývoji a současných problémech řízení, s psychologickou teorií řízení a uplatněním psychologie řízení na praxi českých a světových firem. Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Absolvováním předmětu je student vybaven základními znalostmi pro úspěšné vedení týmu a týmovou práci, stejné jako na základní praktické situace.

Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti motivace, vedení a odměňování zaměstnanců v podnikatelském prostředí. Studiem předmětu získá student znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. V předmětu je poukázáno na důležitost lidských zdrojů jako faktoru konkurenční výhody v podniku, dále se studenti seznámí s vnějšími i vnitřními podmínkami řízení lidských zdrojů, jako je např. pracovní doba, pracovní prostředí. Jsou definovány důležité personální činnosti. Podrobněji jsou vysvětleny oblasti vzdělávání a hodnocení pracovníků s dopadem na odměňování. Po dokončení předmětu bude student umět identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců a vysvětlit různé přístupy k hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování.

Trestní odpovědnost právnických osob je novým fenoménem v českém právním řádu. Předmět by z hlediska své struktury měl v úvodu definovat pojem trestní odpovědnosti právnických osob včetně mezinárodněprávních základů, jimiž lze rozumět seznámení s mezinárodními úmluvami a předpisy Evropského společenství a Evropské unie upravující trestní odpovědnost právnických osob. V rámci tohoto předmětu bude věnována pozornost základním stavebním prvkům tohoto zákona. Vymezení pojmů „právnická osoba“ a „trestní odpovědnost právnických osob“, tedy vymezení právnických osob, které mohou, popř. nemohou být podle tohoto zákona trestně stíhány.